Zapis predloga glede na izgovor: z - s
NA DOLGO IN ŠIROKO

Pri izbiri predloga med z in s ne izbiramo med dvema različnima predlogoma, temveč zgolj dvema variantama istega predloga – to pomeni, da ima predlog z pred nekaterimi glasovi govorno in pisno varianto s. Standardno varianto izberemo glede na zapis besede za predlogom, ne glede na izgovor. Pri tem si lahko pomagamo z naslednjima napotkoma:

1. Predlog s uporabimo pred besedami, ki se začnejo z nezvenečim nezvočnikom; torej: c č f h k p s š in t.

2. Predlog z uporabimo pred besedami, ki se začnejo z ostalimi črkami; torej: a b d e g i j l m n o r u v z in ž.

Pred številkami ali drugimi nebesednimi znamenji si pomagamo z besedno obliko simbola, npr. s 30 [s trideset], z 10 [z deset] ali z @ [z afno] in s – [s pomišljajem]. Poseben problem predstavljajo nekatere tujeizvorne kratice in besede, pri katerih je izgovor glede na zapis lahko nepričakovan. Takšen primer je denimo kratica SMS. Standardni zapis je v obeh primerih s SMS, izgovarjavi pa sta dve, in sicer [z esemesom] ali [səməsəjem]. Vendar pa raba kaže, da izgovarjava [z esemesom] uporabnike tudi pri pisanju vodi v zapis z SMS-om. Ta, sicer nestandardna oblika je pogostejša od standardne oblike s SMS-om, kar pomeni, da se uporabniki v tem primeru za predlog pogosteje odločajo na podlagi izgovora. Podobno velja tudi za nekatere nekratične, torej besedne primere, kjer izgovarjava napeljuje k izbiri druge predložne variante kot standardni zapis glede na pisavo. Tako je denimo oblika s Zoisom v rabi pogostejša kot oblika z Zoisom.

Pri branju standardnih zapisov predložnih zvez lahko pride do težav, saj predloga ne beremo po črki. Zato se standardni zapisi z Zoisom, s Hugojem, s SDK, s Seifertom, s kdo ve kom berejo [s cojzom], [z igojem], [z esdekajem], [z zajfertom], [z kdavekom].

ZA NAVDUŠENCE
Slovenski pravopis – pravila (2001):
Stran 78 - Zapisovanje zvenečnostnih parov
Preverite tudi, kaj o vašem iskalnem pogoju pravijo digitalizirani slovenski pravopisi in starejše slovnice, ki so izšli v obdobju od 1899 do 2001.
©2012 Amebis, d.o.o., Kamnik