Ženski samostalniki, ki se končajo z dvema samoglasnikoma: vrinjeni -j- v sklonskih oblikah
NA DOLGO IN ŠIROKO

Ženska imena, ki se končajo na dva samoglasnika (npr. Tea, Patricia), po pravilu sklanjamo enako kot ženske samostalnike, ki se končajo na soglasnik in -a (npr. Tadeja, Ana). To pomeni, da se pri sklanjanju spreminja samo končnica -a:

1. Tee/Patricie nisem videl, bila sem pri Tei/Patricii

2. Tadeje/Ane nisem videl, bila sem pri Tadeji/Ani

Nekoliko drugačna je le oblika v rodilniku dvojine in množine, za katero je sicer značilna ničta končnica (ne poznam veliko Tadej/An). Pri imenih, ki se končajo na dva samoglasnika, osnovi dodamo -j (ne poznam veliko Tej/Patricij), saj bi sicer dobili precej nenavadno in nerazumljivo obliko imen (*Te, *Patrici). Se pa ta oblika pri imenih uporablja razmeroma redko. Nekateri pisci zaradi kombinacije samoglasnikov, ki nastane pri sklanjanju in v slovenščini deluje nekoliko nenavadno (ee, ii, io itd.), pred končnico vrinejo -j- (npr. Teji, Patriciji), vendar je takšno sklanjanje manj običajno, obenem pa tudi nestandardno.

Nekoliko drugače pa tvorimo svojilne pridevnike iz ženskih imen, ki se končajo z dvema soglasnikoma. Te svojilne pridevnike tvorimo s pripono -in, tvorba pa je odvisna od samoglasnika:

1. Če se osnova v imenovalniku končuje na izgovorjeni samoglasnik -i, ki je lahko izražen s črkama -i ali -y, se pri svojilnem pridevniku podaljša z -j- (LiviaLivijin, JennyJennyjin).

2. Če se osnova v imenovalniku končuje na samoglasnik e, o ali u, se osnova pri tvorbi svojilnega pridevnika neobvezno podaljšujeje z -j- (TeaTein/Tejin, NoaNoin/Nojin, LuaLuin/Lujin ipd.). To pomeni, da se lahko sami odločimo, ali bomo ‑j dodali ali ne.

Ta pravila veljajo le v primeru, da se ime ženske osebe konča z dvema raznovrstnima samoglasnikoma! Če se ime konča z dvema istima samoglasnikoma, se ta izgovori kot en glas (Bree [bri], Lee [li]), ime pa se sklanja po tretji ženski sklanjatvi, torej brez končnic, podobno kot slovenska imena Karmen, Karin ipd.

ZA NAVDUŠENCE
Slovenski pravopis – pravila (2001):
Stran 95 - Posebnosti 1. ženske (a-jevske) sklanjatve
Preverite tudi, kaj o vašem iskalnem pogoju pravijo digitalizirani slovenski pravopisi in starejše slovnice, ki so izšli v obdobju od 1899 do 2001.
©2012 Amebis, d.o.o., Kamnik