Sklanjanje moških imen, ki se končajo na nemi -e
KRATKO IN JEDRNATO
Na grafu si lahko ogledate podatke o rabi oblik Georgeem, Georgem in Georgeom lastnega imena George v korpusu Gigafida. Oblika, zapisana z modro, je ustrezna, sivi pa nista skladni s trenutnim pravopisnim standardom.

NA DOLGO IN ŠIROKO

Nekatera lastna imena, predvsem tista, ki izhajajo iz angleškega ali francoskega jezika, se končajo s črko -e, ki je ne izgovarjamo. Pri sklanjanju takšnih imen moškega spola, npr. George [džórdž], Apple [epl], Lafarge [lafárž], Dumbledore [dámbldor] itd., imajo pisci pogosto težave, saj niso prepričani, ali naj neizgovorjeni -e pri sklonskih oblikah v slovenščini obdržijo ali ne.

Pravopisni standard pri tovrstnih imenih predvideva dokaj zapleteno pravilo, da moramo nemi -e obdržati takrat, ko ta vpliva ali odloča o izgovorjavi soglasnika pred njim za glasove č š ž dž in s (pisanega s c). Tak primer sta denimo angleški George ali francoski Lafarge, ki bi jih brez končnega nemega -e morali izgovoriti [georg] in [lafárg], ne pa [džórdž] in [lafárž]. Kadar pa končni -e ne vpliva na izgovor soglasnika pred njim, slednjega opuščamo: AppleAppla, DumbledoreDumbledorja/Dumbledora.

Pravilo je zapleteno predvsem zato, ker moramo vedeti, kako se ime izgovarja v izvornem (angleškem, francoskem itd.) jeziku, poleg tega moramo poznati še pravorečna in pravopisna pravila izvornega jezika glede vprašanja, ali končni -e vpliva na izgovor predhodnega soglasnika ali ne. Kljub temu pa lahko glasove č š ž dž in s v osnovi zastopa končno število črkovnih kombinacij, ki se končajo z nemim -e, tako da je izgovarjava tujih imen v slovenskem jeziku vsaj do neke mere predvidljiva:

Glas š je denimo lahko izražen s sklopi -she (Ashe), -che (Blanche), medtem ko je glas ž najpogosteje izražen z dvočrkovnimi sklopi: -ge (Limoge, Lafarge). Glas z nemim -e zahteva zapis s sklopom -ge (Dodge, George). Pri glasu s v tem primeru ni težav, saj se z nemim -e lahko zapiše zgolj v sklopu -ce (Bruce, Wallace).

Pri sklanjanju tovrstnih imen je torej najpomembneje, da se prepričamo, ali končni -e vpliva na izgovor predhodnega soglasnika ali ne. To pravilo v standardnem jeziku velja tudi v primeru, da so oblike nenavadne, ker se v določenih sklonih črka e podvoji, na primer Georgez Georgeem, Exchangez Exchangeem. Podvoji se lahko zgolj črka e, in sicer za končnimi glasovi č ž š dž – kadar e varuje izgovor glasu s, pisanega s c (Bruce), se osnova podaljša z -o (Bruceom), saj se črka o preglasi v e za glasovi c (brucevanje), j (Shakespearjev), š (Jušev), č (Slovenčev), ž (pažev) in (Georgeev). Pri pisanem c, ki se izgovarja kot s, se o ne preglasi v e (zato Bruceov, ne *Bruceev).

O standardnem zapisu tovrstnih imen se lahko prepričamo v leksikonu, o rabi pa v korpusu.

Pri preverjanju sprememb pri izgovorjavi nam lahko pomagajo spletni programi za sintezo govora, denimo Google Translate, ImTranslator ali drugi, vendar je pri uporabi potrebna previdnost, saj gre za strojne sintetizatorje, ki ne uganejo vedno pravega izgovora besede. O izgovarjavi besed posameznih jezikov se lahko poučimo tudi v spletnih različicah slovarjev: za angleščino posnetek izgovarjave ponuja denimo Merriam Webster, za nemščino Duden, za francoščino pa Larousse. Na spletnem portalu Forvo lahko najdemo posnete izgovarjave uporabnikov z vsega sveta, pomagamo pa si lahko tudi s fonetičnim zapisom posameznega tujega imena v izvornem jeziku, tako da preverimo, ali se končni e- izgovori ali ne – mednarodna fonetična abeceda pozna naslednje znake za zapis glasov, enakovrednim slovenskim č š ž dž: t ʃ ʒ ʤ.

Za uspešno reševanje zadrege moramo poznati pravilni izgovor tujega imena!

ZA NAVDUŠENCE
Slovenski pravopis – pravila (2001):
Stran 89 - Posebnosti 1. moške (o-jevske) sklanjatve – krajšanje osnove
Stran 92 - Posebnosti 1. moške (o-jevske) sklanjatve – orodnik
Preverite tudi, kaj o vašem iskalnem pogoju pravijo digitalizirani slovenski pravopisi in starejše slovnice, ki so izšli v obdobju od 1899 do 2001.
©2012 Amebis, d.o.o., Kamnik