Prislovi, pisani skupaj in narazen: predložne zveze
KRATKO IN JEDRNATO
Na grafu si lahko ogledate podatke o rabi zveze po navadi in prislova ponavadi v korpusu Gigafida. Raba obeh je skladna s trenutnim pravopisnim standardom, odvisna pa je od pomena, ki ga želimo izraziti v sobesedilu.

NA DOLGO IN ŠIROKO

Prislove, ki so nastali iz zveze predlog + samostalnik/pridevnik/zaimek/prislov, načeloma pišemo skupaj. To pravilo velja v primerih, kjer besedi, ki sestavljata prislov, izgubita svoj prvotni, samostojni pomen: npr. prislov naenkrat se piše skupaj, ker ima sklop besed na in enkrat povsem svoj, drugačen pomen kot zveza na enkrat (pomeni 'nenadoma', 'hkrati', ne pa 'nasprotno od pod' + 'nasprotno od večkrat'). Pisci v rabi to pravilo povečini upoštevajo, pisanje narazen je manj običajno (o posameznih primerih se lahko prepričamo v korpusu).

Nekatere prislove kljub zgornjemu pravilu pišemo narazen, saj velja, da v primerih, ko se med besedi lahko vrine še kakšna, zvezo pišemo narazen, vendar pa v teh primerih navadno govorimo o zvezi predloga in samostalnika (npr. do malega, vendar domala. Takšen je med drugim prislov v redu, saj lahko npr. rečemo vse je v najlepšem redu, vseeno pa se v rabi pogosto pojavlja tudi nestandardna oblika *vredu. O zapisovanju posameznih primerov dobimo podatek v korpusu.

Obstajajo tudi primeri, kjer zapis skupaj ali narazen vpliva na pomen, npr. zatem in za tem:

- Leta 1969 so posneli zadnjo ploščo, se kmalu zatem skregali in šli vsak svojo pot.

- Ste res le slabe volje in utrujeni ali se za tem skriva kaj več?

Pisano skupaj zatem izraža časovno razmerje in pomeni 'nato', 'potem'. Kadar pa zvezo pišemo narazen, imata besedi za in tem svoj prvotni pomen: predlog za v danem primeru izraža 'prikritost, nerazvidnost', zaimek ta pa se nanaša na 'slabo voljo in utrujenost'. Po zaimku se lahko tudi vprašamo z vprašanjem za čim se skriva kaj več, v zvezi s predlogom za pa se sklanja in zato stoji v obliki za tem.

ZA NAVDUŠENCE
Slovenski pravopis – pravila (2001):
Stran "64 - Pisanje skupaj oz. narazen (prislovi, povedkovniki in zveze z njimi) – predložne zveze
Preverite tudi, kaj o vašem iskalnem pogoju pravijo digitalizirani slovenski pravopisi in starejše slovnice, ki so izšli v obdobju od 1899 do 2001.
©2012 Amebis, d.o.o., Kamnik