Sklanjanje moških samostalnikov z neobstojnim samoglasnikom: slovenska lastna imena
KRATKO IN JEDRNATO
Na grafu si lahko ogledate podatke o rabi oblik lastnega imena Jemen v korpusu Gigafida. Pogostost je prikazana za niz oblik po variantah, npr. Jemen, Jemna, Jemnu itd. in Jemen, Jemena, Jemenu itd. Varianta v modri barvi je skladna s pravopisnim standardom, siva je nestandardna.

NA DOLGO IN ŠIROKO

Samostalnike moškega spola, ki se končujejo na polglasnik, zapisan s črko e, in soglasnik (npr. pisec, boben) praviloma sklanjamo tako, da polglasnik izpustimo: npr. pozabil sem ime pisca; luknje v bobnu. Polglasnik izpade pri tistih samostalnikih, katerih osnova se pred neničto končnico končuje na sklop nezvočnika in zvočnika (poselposla), isto velja za samostalnike s priponskim obrazilom -c ali -k (starec, dedekstarca, dedka). Pri nekaterih samostalnikih polglasnik sicer ohranjamo, pogosto tam, kjer bi izpust polglasnika povzročil težji ali popačen izgovor besede: npr. jezdecdvaindvajset jezdecev (ne *jezdcev).

Enako pravilo velja tudi za slovenska lastna imena (npr. Kolšekpogovor s Petrom Kolškom), tudi med njimi pa so izjeme, kjer polglasnik ohranjamo: npr. Kocbekrazprava je posvečena Kocbeku (ne *Kocbku).

Obstajajo tudi posamezna imena, pri katerih se poleg standardne oblike pogosto uporabljajo tudi nestandardne: npr. Klemenza Klemna/Klemena. V nekaterih imenih so neobstojni tudi samoglasniki a, i in o: npr. Jakac, Sajovic, VovčokJakca, Sajovca, Vovčka –, obstaja pa tudi skupina imen, kjer raba omahuje: npr. Lajovickoncert je bil posvečen skladatelju Aleksandru Lajovcu/Lajovicu. Ne glede na predpis vedno prevlada tudi morebitna osebna preferenčna oblika imenovane osebe. Če nismo prepričani, katera oblika se uporablja pogosteje, lahko podatke o tem dobimo v korpusu.

ZA NAVDUŠENCE
Slovenski pravopis – pravila (2001):
Stran 82 - Besede in oblike z neobstojnim samoglasnikom
Stran 90 - Posebnosti 1. moške (o-jevske) sklanjatve – krajšanje osnove
Preverite tudi, kaj o vašem iskalnem pogoju pravijo digitalizirani slovenski pravopisi in starejše slovnice, ki so izšli v obdobju od 1899 do 2001.
©2012 Amebis, d.o.o., Kamnik