Tvorba svojilnih pridevnikov iz moških imen, ki se končajo na govorjeni [r]
KRATKO IN JEDRNATO
Na grafu si lahko ogledate podatke o rabi oblik Shakespearjev, Shakespearov, Shakespearejev in Shakespeareov v korpusu Gigafida. Obliki, zapisani z modro, sta ustrezni, sivi pa nista skladni s trenutnim pravopisnim standardom.

NA DOLGO IN ŠIROKO

Na splošno svojilne pridevnike iz samostalnikov moškega spola naredimo tako, da jim dodamo -ov ali -ev, pri čemer je izbira odvisna od glasu, s katerim se samostalnik konča. Izjema so svojilni pridevniki iz samostalnikov, ki se končajo na izgovorjeni r. Pri teh imamo dve enakovredni možnosti.

1. Lahko jih podaljšamo z -j, kar pomeni, da bomo zaradi preglasa uporabili -ev, npr. novinar – novinarjev, Gregor – Gregorjev.

2 . Lahko pa jim dodamo -ov, npr. satir – satirov, Bor – Borov.

Raba ene od obeh možnih oblik se je pri večini pridevnikov ustalila in na splošno prevladuje oblika z -jev. Obliko z -ov pa skoraj vedno uporabimo v dveh primerih:

1. kadar pri samostalniku pred končnim izgovorjenim r stoji polglasnik, zapisan s črko, ki pri sklanjanju izgine (Peter → Petra, Petru ... → Petrov oče).

2. pri enozložnih samostalnikih (Bor → Borov).

Obstajajo tudi posamezna imena, pri katerih izbira precej niha. Če nas zanima, katero obliko pisci raje uporabljajo, se o tem lahko prepričamo v korpusu.

Poseben problem so angleška, francoska in nekatera druga lastna imena, ki se končajo z izgovorjenim r, vendar črki r sledi še nemi -e , kot na primer v priimkih Molière [moljêr], Baudelaire [bodlêr], Saussure [sosír], Gilmore [gílmor], Shakespeare [šékspir] in podobnih.

Pri tvorjenju svojilnih pridevnikov iz teh lastnih imen nemi -e praviloma izpustimo in dodamo -jev ali -ov, kar pomeni, da sta ustrezni obe obliki, npr. Molièrov/Molièrjev, Saussurov/Saussurjev, Baudelairov/Baudelairjev itd.

Pri nekaterih imenih se je raba ustalila pri eni od možnosti, pri drugih pa se uporabljata obe obliki, vendar ena navadno prevladuje. Podatek o tem je mogoče dobiti v korpusu.

Za uspešno reševanje zadrege moramo poznati pravilen izgovor tujega imena!

ZA NAVDUŠENCE
©2012 Amebis, d.o.o., Kamnik